BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรนี้ดี...ที่ดานัง... 

ไฮไลท์

เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์

ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน 

ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park

นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood

พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง

พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา

แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)

VN080_FD

เดินทาง
ส.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ล่องเรือแม่น้ำหอม    อาหาร (-/-/เย็น)

» พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ชั้น3 ประตู 2 สายการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD) ดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
» ออกเดินทางสู่สู่เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636  ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
» เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อน
» นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเว้เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง 
» นำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์
» อิสระช้อปปิ้งที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป
» นำท่านลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

 นำเข้าสู่ที่พัก Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

Dong Ba  file_1


วันที่สอง :    เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง  

                 อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

» นำท่านชมเจดีย์เทียนมูทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม
» นำท่านชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
» นำท่านชมเมืองโบราณฮอยอัน เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
» นำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน
» นำท่านชม บ้านโบราณ ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
» ชม  สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร
» ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยู่บนสะพานญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก

** นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม PHO HOI RESORT Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**   

เจดีย์เทียนมู  วัดฟุ๊กเกี๋ยน  สะพานญี่ปุ่น  


วันที่สาม : ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

» นำทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งเป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
» นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกโดยไม่หยุดแวะ
» แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ 
» พิเศษ !! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่  (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
» ชมสะพานมังกร  อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง 

 **นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**

 บานาฮิลล์  file_3  file_4  Cyclo

วันที่สี่ : ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ  อาหาร (เช้า/-/-)

» นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
» ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD 637  ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
» เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ