BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ซินจ่าว...เที่ยวเวียดนามเหนือ 

ไฮไลท์

เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต +  น้ำตกสีเงิน

ช้อปปิ้งตลาดซาปา

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ฟานซิปัน

ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ

ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36

อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก

ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก

นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำ และขุนเขา

พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา+อาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ

แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)

VN061_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ส.ค.
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 30-03 ก.ค. 61 VN061_FD 12,900 10 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-10 ก.ค. 61 VN061_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-17 ก.ค. 61 VN061_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-24 ก.ค. 61 VN061_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-31 ก.ค. 61 VN061_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-07 ส.ค. 61 VN061_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-14 ส.ค. 61 VN061_FD 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-21 ส.ค. 61 VN061_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-28 ส.ค. 61 VN061_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา  อาหาร ( - /กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Nok Air (DD)
ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน FD 642 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามนำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง 
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากโนยบ่าย ด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
นำท่านเดินทางไปชม น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

นำเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3 ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองซาปาCat Cat Villageน้ำตกสีเงินตลาดซาปา


วันที่สอง :  ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

» นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา
» นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเดินทางขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน 

 

» นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

นำเข้าสู่ที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา1  ฟานซิปัน  ฟานซิปัน1

 


วันที่สาม : ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก และชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร 
เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม 
นำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง

นำเข้าสู่ที่พักNEWSTAR HALONG HOTEL 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ตามก๊กตามก๊ก 1Night Market เมืองฮาลอง

วันที่สี่ : ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ  อาหาร (เช้า/กลางวัน-ไวน์แดง/-)

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก
ชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำ
ชม แพชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลองจะสร้างแพทำเป็นที่อยู่อาศัยและมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล
บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษไวน์แดง DALAT** พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลองบ่าย
นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 645 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อ่าวฮาลองถ้ำสวรรค์36 สาย1

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.