BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม / ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

REP02_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 30-02 ก.ค. 61 REP02_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ก.ค. 61 REP02_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ก.ค. 61 REP02_FD 11,900 7 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ก.ค. 61 REP02_FD 11,900 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ค. 61 REP02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 ส.ค. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ส.ค. 61 REP02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 ส.ค. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 ส.ค. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 ก.ย. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 ก.ย. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 ก.ย. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ต.ค. 61 REP02_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลพระเจดีย์เงิน   

            ตลาดชาทะไมä (-/กลางวัน/เย็น)    

 » พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 » ออกเดินทางสู่ เมืองพนมเปญ โดยเที่ยวบิน FD 608
 » เดินทางถึง : อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช(Independence Monument)
 » เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple) วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย
 » เดินทางถึง : คุกตวลสเลง(Tuol SalengGenocide Museum)"ตวลสเลง" เป็นชื่อของคุกสมัยที่เขมรแดงครองประเทศ
 » เดินทางสู่ : พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล(Royal Palace Of Phnom Penh)
»  เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SAMNANGLAOR HOTEL  หรือเทียบเท่า

wat-phnom-466023507

 

วันที่สอง      พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 » หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวกัมพูชาระหว่างเส้นทาง
 » นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 » นำทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
 » บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติชนิด พร้อมชมโชว์การแสดงชุด ระบำอัปสร
**นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว MEMORIE HOTEL หรือเทียบเท่า**
องค์จอมตลาดซาจ๊ะแสดงชุดระบำอัปสร

 

วันที่สาม    นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ -  ดอนเมือง          (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 » เดินทางสู่เมืองพระนครหรือนครธม ผ่านชมสะพานนาคราช เพื่อเข้าสู่เมืองนครธม 
 »นำทุกท่านเข้าชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมา เที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์
 » นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี
 »ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือน วิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์
»เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง  ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี

 

 

»นำทุกท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
»เดินทางชม ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง  ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี

»ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD 619

»เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ปราสาทบายนปราสาทนครวัดปราสาทบันทายศรี
 
BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.