BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า

สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 

พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี

บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น)

MMR08_FD

เดินทาง
ม.ค. - ส.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
20,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 29-02 เม.ย 61 MMR08_FD 22,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-09 เม.ย 61 MMR08_FD 23,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-16 เม.ย 61 MMR08_FD 24,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-01 พ.ค 61 MMR08_FD 24,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-08 พ.ค 61 MMR08_FD 20,900 4 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-28 พ.ค 61 MMR08_FD 20,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-09 ก.ค. 61 MMR08_FD 20,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-30 ก.ค. 61 MMR08_FD 21,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-13 ส.ค. 61 MMR08_FD 21,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-27 ส.ค. 61 MMR08_FD 20,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน FD 255  ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค  ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่

บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นเจดีย์องค์เล็กๆ ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่

นำท่านเข้าสู่พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae Hotel หรือ Golden Rock Hotel

Shwemawdaw-PagodaPicture1Kyaikhtiyo


วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ    

ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม 

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือ SUMMIT PARKVIEW HOTEL

8511530779_ff6da2dbcc_bPicture1_10903


วันที่สาม : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวัติศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401

ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ชม วัดอนันดา  เป็นวัดสีขาวมองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม

ชม วัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า

เที่ยว วัดกุบยางกี  สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม

ชม วัดติโลมินโล สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก

นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

ชม วิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดเจดีย์ชเวสิกองวัดอนันดาเจดีย์สัพพัญญูวิหารธรรมยันจี


วันที่สี่ : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์(เช้า/กลางวัน/เย็น)

ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T401

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

นำท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ

นำท่านชม วัดกุโสดอ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดฯให้มีการจัดสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5

นำท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดี ทวนน้ำไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ

นำท่านชม ระฆังมิงกุน เป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก

นำท่านแวะ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ นำท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yi Link MANDALAY HOTEL

สะพานไม้อูเบงวัดกุสินารา


วันที่ห้า : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ(เช้า/กลางวันบนเครื่อง/-) 

นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

พระมหามัยมุนี 1พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สักชเวนานจองวัดเจดีย์นมนาง

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.