BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 

ไฮไลท์

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน

สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์

ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา

ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

MMR052_FD

เดินทาง
ก.พ. - ส.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 30-01 เม.ย 61 MMR052_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 เม.ย 61 MMR052_FD 14,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 เม.ย 61 MMR052_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 พ.ค 61 MMR052_FD 11,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 พ.ค 61 MMR052_FD 11,900 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 พ.ค 61 MMR052_FD 11,900 17 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มิ.ย. 61 MMR052_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ค. 61 MMR052_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ค. 61 MMR052_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ค. 61 MMR052_FD 12,900 13 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 ส.ค. 61 MMR052_FD 11,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ส.ค. 61 MMR052_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ส.ค. 61 MMR052_FD 11,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก :  กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก  อาหาร (/-/เย็น)   

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244  **มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม

สักการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก

นำท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย

นำท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SU TIEN SAN HOTEL (หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

file_2-1-2


วันที่สอง : พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง   อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง  ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ 

ชม วัดอนันดา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม 

ชม วัดมนุหา  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบาโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า 

นำท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน  ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า

จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี  สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม

ชม วัดติโลมินโล   มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม

นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

ชม วิหารธรรมยันจี  สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม

เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

ข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาพุกาม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ Yi Link Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

วัดเจดีย์ชเวสิกองเจดีย์สัพพัญญูวิหารธรรมยันจี


วันที่สาม  : มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ  อาหาร (เช้า/กลางวัน/-)

นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

นำท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

นำท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245  **มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

พระมหามัยมุนี 1พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สักชเวนานจองสะพานไม้อูเบง

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.