BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรจัดให้...บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน (promotion) 

ไฮไลท์

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

MMR04_SL

เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 •  
   

  วันที่หนึ่ง

  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

   
 • 07:00 น.
   

  พร้อมกันที่

  สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 6 Thai Lion Air (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 09:05 น.
   

  ออกเดินทางสู่

  กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200

 • 10.00 น.
   

  เดินทางถึง

  สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 •  
   

  เดินทางสู่

  เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี

 •  
   

  เข้าชม

  เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

  05
 •  
   

  เข้าชม

  พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งพึ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่

  06
 •  
   

  เดินทางสู่

  เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

 •  
   

  เดินทางขึ้นชม

  เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร

 •  
   

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  KYAIKHTO / MOUTAIN TOP / YOYLAE / GOLDEN ROCK HOTEL

 •  
   

  วันที่สอง

  พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 •  
   

  เดินทางลง

  เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง

 •  
   

  นำท่าน

  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

  MMR04 9-11 เป้กะทิ_170112_0117
 •  
   

  เดินทางสู่

  กรุงหงสาวดี นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร

  Picture1_1
 •  
   

  นมัสการ

  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524

  8511530779_ff6da2dbcc_b
 •  
   

  สักการะ

  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

  09
 •  
   

  ชมและนมัสการ

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง

  07
 •  
   

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON สำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาว

 •  
   

  วันที่สาม

  ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

 •  
   

  เดินทางสู่

  เมืองสิเรียม ชม พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี

 •  
   

  ขอพร

  นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

 •  
   

  สักการะ

  เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า "อะมาดอว์เมี๊ยะ" ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

  MMR04 9-11 เป้กะทิ_170112_0034
 •  
   

  เที่ยวชม

  ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า จำหน่ายสินค้าหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน อัญมณี หยก ผ้าทอ

 • 20:45 น.
   

  ออกเดินทาง

  กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 207

 • 22:45 น.
   

  เดินทางถึง

  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม