BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ”ถนนโรตี”

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

 

LAO02_FD

เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Air Asia
(FD)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 22-24 มิ.ย. 61 LAO02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ค. 61 LAO02_FD 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 ก.ค. 61 LAO02_FD 12,900 11 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ค. 61 LAO02_FD 15,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 ส.ค. 61 LAO02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 61 LAO02_FD 13,900 18 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17-19 ส.ค. 61 LAO02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 ก.ย. 61 LAO02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 ก.ย. 61 LAO02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ก.ย. 61 LAO02_FD 12,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ก.ย. 61 LAO02_FD 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี  อาหาร (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)
ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน FD 1040
เดินทางถึงสนามบิน วัตไต เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว
นำท่าน ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม
เพลิดเพลินไปกับสีสันยามค่ำคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน หรือถนนโรตี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE GRAND RIVERSIDE HOTEL (4*) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว    

วัดพระธาตุหลวงชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  


วันสอง :  วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน  อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ตระการตากับ ถ้ำจัง ภายในบรรยากาศเย็นสบายรวมทั้งสูดอากาศแสนบริสุทธิ์บนยอดถ้ำ
ชม จุดชมวิว สุดยอดถ้ำที่ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้ทั้งเมือง  
ชม สระมรกต ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ที่ได้จากภูเขาหินปูน
พักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศแสนสบายที่ ภูเพียงฟ้า
นำท่านนมัสการ พระธาตุภูษี  สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
เดินเที่ยว ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก  

นำท่านเข้าสู่พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 ถ้ำจังสระมรกตภูเพียงฟ้า พระธาตุภูษี


วันที่สาม : ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.  อาหาร  (เช้า/กลางวัน/-)

ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า
นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ชม พระราชวังเก่า  เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ 
นมัสการหอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง 
เดินทางไป วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่" เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
นมัสการ พระธาตุหมากโมป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 1031
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
 ตักบาตรข้าวเหนียววัดเชียงทองนมัสการหอพระบาง วัดวิชุนราช
BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.