BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 

ไฮไลท์

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี

ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม

นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง

วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม

เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย

พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

LAO01_PG

เดินทาง
มิ.ย. - ก.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
(PG)
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 22-24 มิ.ย. 61 LAO01_PG 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ก.ค. 61 LAO01_PG 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 ก.ค. 61 LAO01_PG 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 ก.ค. 61 LAO01_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ก.ค. 61 LAO01_PG 12,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 ก.ค. 61 LAO01_PG 13,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 ส.ค. 61 LAO01_PG 12,900 11 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 ส.ค. 61 LAO01_PG 13,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 ส.ค. 61 LAO01_PG 13,900 5 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 ส.ค. 61 LAO01_PG 12,900 22 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 ก.ย. 61 LAO01_PG 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 ก.ย. 61 LAO01_PG 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 ก.ย. 61 LAO01_PG 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 ก.ย. 61 LAO01_PG 12,900 24 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด อาหาร (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways (PG)
ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยเที่ยวบิน PG 954  
เดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี งข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา
ชมถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบางหรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก

​นำท่านเข้าสู่พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

เมืองหลวงพระบางพระธาตุภูษีถนนข้าวเหนียว


วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ อาหาร (เช้า/กลางวัน/เย็น)

ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบางและนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า
นำท่านจากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต
นำท่านลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง  ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ 
แวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี  หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง
พิศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

นำท่านเข้าสู่พักที่ Luangprabang Regent Boutique Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ​ 

ตักบาตรข้าวเหนียวถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวงชีพิธีบายสีสู่ขวัญ


วันที่สาม : วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ อาหาร (เช้า/กลางวัน/-) 

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
จากนั้นนำท่านเทียวชม วัดวิชุนราช เเละนำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม เป็นเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัว แต่ชาวลาวทั่วไปเรียกว่า พระธาตุหมากโม
หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่"  เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน
นำท่านชม พระราชวังเก่า เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์       
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 946 
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
วัดเชียงทองวัดวิชุนราชวัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า
BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.