BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ 

ไฮไลท์

« นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน 

« นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน 

« สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง  A Symphony of Lights

« ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม  

« ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

« ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

« อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง

« แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี  (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

HKG03_RJ

เดินทาง
ส.ค. - พ.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
(RJ)
ราคาเริ่มต้น
17,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
BUS 1 29-31 มี.ค. 61 HKG03_RJ 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
BUS 2 29-31 มี.ค. 61 HKG03_RJ 18,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 เม.ย 61 HKG03_RJ 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 เม.ย 61 HKG03_RJ 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 พ.ค 61 HKG03_RJ 16,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 03-05 พ.ค 61 HKG03_RJ 17,900 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10-12 พ.ค 61 HKG03_RJ 16,900 14 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24-26 พ.ค 61 HKG03_RJ 16,900 1 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 มิ.ย. 61 HKG03_RJ 16,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 ก.ค. 61 HKG03_RJ 16,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 ส.ค. 61 HKG03_RJ 16,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 ส.ค. 61 HKG03_RJ 17,900 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 ส.ค. 61 HKG03_RJ 16,900 20 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก : กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –  Mongkok Ladies Market-A Symphony of Lights(- /-/-)

» พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 Row Q  สายการบิน Royal Jordanian (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
» ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน RJ 182  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
» ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
» เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
» นำท่านชม โชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

** นำเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า**  

 Mongkok Ladies Market 1  Mongkok Ladies Market  A Symphony of Lights  A Symphony of Lights1


วันสอง : วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  (เช้า/กลางวัน/-)

»  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน  นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
» นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง 
» นำท่านสู่วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ 
» ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม
» นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 
» ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
» การช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

**นำเข้าสู่ที่พัก Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า**

วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  VICTORIA  PEAK  REPULSE BAY


วันที่สาม : สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)  

» นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก
» นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
» นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ
» ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน รอยัลจอร์แดเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ 183
» เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 Ngong-ping03  พระใหญ่ลันเตา  ดิสนีย์  11

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.