BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 

ไฮไลท์

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง 

ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

BT-TPE03_SL

เดินทาง
มี.ค. - ก.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
Thai Lion Air
(SL)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์