BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส 

BT-EUR01_WY

เดินทาง
ต.ค. - มี.ค.
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
oman air
(WY)
ราคาเริ่มต้น
45,999 บาท

ไฮไลท์

เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลก

ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส

ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส

ช้อปปิ้งจุใจ อิสระ 1 วันเต็ม

ตารางการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์